14 ti etazhnyy chetyryoh sektsionnyy zhiloy dom 1 14 ti etazhnyy chetyryoh sektsionnyy zhiloy dom 9 14 ti etazhnyy chetyryoh sektsionnyy zhiloy dom 8 14 ti etazhnyy chetyryoh sektsionnyy zhiloy dom 7 14 ti etazhnyy chetyryoh sektsionnyy zhiloy dom 6 14 ti etazhnyy chetyryoh sektsionnyy zhiloy dom 5 14 ti etazhnyy chetyryoh sektsionnyy zhiloy dom 4 14 ti etazhnyy chetyryoh sektsionnyy zhiloy dom 3 14 ti etazhnyy chetyryoh sektsionnyy zhiloy dom 2 14 ti etazhnyy chetyryoh sektsionnyy zhiloy dom 10